Gujarati Latvian dictionary / ગુજરાતી-લાતવી શબ્દકોશ / Gudžaratu-Latviešu vārdnīca