Kazakh Uzbek dictionary / Қазақ-Өзбек сөздік / Qozoq O‘zbek lug'at