Nepali Chinese Simplified dictionary / नेपाली-चीनियाँ (सरलिकृत) शब्दकोश / 尼泊尔语 - 中文(简体) 字典