Nepali Chinese Traditional dictionary / नेपाली-चीनियाँ(परम्परागत) शब्दकोश / 尼泊爾文 - 中文(繁體) 字典